Algemene voorwaarden Dunya Besnijdenis

Lange Amerikaweg 59

7331 BB Apeldoorn

En de daaraan verbonden nevenvestigingen en vrijgevestigde (medisch) personeel.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Behandeling: alle medische behandelingen die in de praktijk worden uitgeoefend, in het bijzonder de besnijdenissen.
 • Consult: Een afspraak om een arts van de praktijk te spreken zonder het doel om direct een behandeling te ondergaan.
 • Familieleden tot in de 2e graad: dit zijn personen zoals o.a. echtgenoot/echtgenote, de persoon met wie de verzekerde duurzaam samenleeft in feite of in rechte, elke andere persoon deel uitmakend van het gezin, (schoon)ouders, kinderen, (schoon)broers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen.
 • Intake: Inleidend gesprek voor een behandeling met een patiënt of gezaghebbende ouders indien de arts zich geroepen voelt om deze aan te gaan.
 • Kliniek: Dunya besnijdenis en de daaraan verbonden nevenvestigingen.
 • Meerderjarige: Zij die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt
 • Minderjarige: Zij die de leeftijd van achttien jaren niet hebben bereikt
 • Nacontrole: De afspraak die plaatsvindt met een arts of een medisch personeel na de behandeling.
 • Ongeval: een plotselinge gebeurtenis waarvan de oorzaak buiten het organisme van de verzekerde ligt en die een lichamelijk letsel veroorzaakt, vastgesteld door een erkend geneesheer, die de uitvoering van de behandeling medisch gezien de eerste drie maanden onmogelijk maakt.
 • Ouders: De ouder(s) of voogd die het gezag over de minderjarige patiënt mogen en moeten uitoefenen zoals geregeld in Boek 1, titel 14 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Overeenkomst: alle door de praktijk met een patiënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling. In geval van minderjarigheid van de patiënt geldt de overeenkomst tussen de praktijk en de ouders.
 • Patiënt: de persoon die met de praktijk een overeenkomst sluit.
 • Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 • Ziekte: een verslechtering van de gezondheid die de uitvoering van de behandeling op dat moment medisch gezien onmogelijk maakt.

Toepasselijkheid

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de praktijk en door de daaraan verbonden medisch personeel, met patiënt gesloten overeenkomsten, voor zover deze werkzaamheden binnen het kader van de praktijk worden uitgeoefend.

2 De beide in eerste lid van deze toelichting genoemde partijen dienen de Patiënt op het bestaan en het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op de met hem te sluiten Overeenkomsten te wijzen. Op verzoek van de Patiënt zijn de algemene voorwaarden te allen tijde verkrijgbaar en worden zij desgewenst kosteloos aan hem toegezonden.

3 Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4 Het door de Patiënt zonder tegenspraak accepteren en behouden van een afspraakbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

5 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.

6 Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de Overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de Patiënt bindend.

Overeenkomsten

 • Overeenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen.
 • Mondelinge afspraken binden de Patiënt nadat deze schriftelijk door de praktijk zijn bevestigd door middel van een afspraakbevestiging.
 • De afspraakbevestiging wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 week voor de behandeling per e-mail verzonden.
 • Indien een afspraak korter dan 1 week wordt gemaakt voor de behandeling wordt er meteen een bevestiging per e-mail verzonden. De benodigde gegevens worden ook nog telefonisch verstrekt.
 • De Patiënt is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de afspraakbevestiging tot controle ervan over te gaan. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens.

Legitimatie en toestemming

Elke Patiënt dient zich steeds op eerste verzoek van de praktijk te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs zoals paspoort, Nederlandse identiteitskaart en/ of rijbewijs. Indien een patiënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is de praktijk gerechtigd de overeenkomst op te schorten.

Elke patiënt dient zich op verzoek van de praktijk, indien het van toepassing is, een geldig bewijs van zijn zorgverzekering te overleggen. De verzekeringspas, die op de behandelafspraak geldig is, is voldoende.

Voor een behandeling dient elke patiënt de brief “informed concept = informatie en toestemming“ te ondertekenen. Bij weigering is de praktijk gerechtigd de overeenkomst op te schorten.

Minderjarige Patiënt

Bij de behandeling dienen beide ouders en/of verzorgers van de patiënt aanwezig te zijn. Eén van de ouders is voldoende mits een schriftelijk ondertekende brief van de andere ouder wordt meegenomen met een kopie van diens geldig legitimatiebewijs waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat hij/zij toestemming verleend dat zijn/haar zoon in onze praktijk wordt behandeld en dat hij of zij de andere ouder machtigt om namens hem/haar te handelen.

Indien slechts een ouder gezag uitoefent dient er een bewijs van het gezag register meegenomen te worden.

De praktijk is gerechtigd de overeenkomst op te schorten indien aan deze voorwaarde niet is voldaan.

Elke patiënt en diens beide ouders dienen zich op verzoek van de praktijk te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan de patiënt en zijn beide ouders desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is de praktijk gerechtigd de Overeenkomst op te schorten.

Voor de behandeling dienen beide ouders van de patiënt of de gemachtigde ouder en/of de gezaghebber de brief “ informed concept = informatie en toestemming“ te ondertekenen.

Annulering en opschorting

Consult en intake gesprekken tot behandeling( en) die 24 uur of korter voor de overeengekomen afspraak worden afgezegd of zonder dat de patiënt verschijnt niet worden afgezegd, wordt beschouwd als verzuim.

De patiënt dient zonder berichtgeving niet later dan een kwartier dan de aanvang van de geplande afspraak in de praktijk te verschijnen. Anders wordt dit als verzuim beschouwd.

Bij verzuim van een consult, intake of een behandeling is de praktijk gerechtigd om 25% van het daarvoor geldende tarief in rekening te brengen.

De patiënt heeft het recht om de afspraak op te schorten/annuleren door één van de hiernavolgende redenen:

 • ziekte van de Patiënt die de uitvoering van de behandeling binnen drie maanden mogelijk maakt;
 • indien patiënt meerderjarig is: overlijden, ziekte of ongeval met levensgevaar of hospitalisatie (minimum 48 uur) van een familielid tot in de 2e graad waarbij de aanwezigheid van de patiënt vereist is;
 • indien patiënt minderjarig is: overlijden, ziekte of ongeval met levensgevaar of hospitalisatie (minimum 48 uur) van een familielid tot in de 2e graad waarbij de aanwezigheid van één van de ouders van de patiënt vereist is;
 • overlijden of ongeval van de Patiënt.
 • De arts van de praktijk kan tijdens de behandeling besluiten om op medische gronden de overeenkomst op te schorten of te annuleren. Indien behandelovereenkomst om medische gronden geannuleerd wordt, wordt er alléén de consult kosten voor behandeling in rekening gebracht.
 • Indien de patiënt en/of de meegekomen familie en kennissen zich onbehoorlijk of onheus gedragen jegens de praktijk, haar medewerkers, de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens de medepatiënten en diens familie en kennissen aanwezig in de praktijk is opzegging of opschorting van de Overeenkomst mogelijk.

Tarieven

De praktijk behoudt zich het recht om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de behandeling te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn geschiedt de prijsstelling in overeenstemming met de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan.

De op dat moment geldende tarieven worden tijdens de mondelinge of schriftelijke overeenkomst vermeld. De zorgverzekering heeft geen invloed op de zorgtarief.

Tarieven getoond in advertenties en brochures zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Eventuele bijdragen van zorgverzekeringen voor en na de behandeling dient de patiënt te overleggen met diens zorgverzekeraar. De praktijk is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte afspraken tussen de Patiënt en diens zorgverzekeraar.

Indien de ingreep gestaakt wordt door medische gronden of anderszins , wordt €50 in rekening gebracht bij de patiënt of diens ouders.

Betaling

De patiënt dient de betaling van de factuur vóór de behandeling per pin of contant over te maken. Ook kan men het verschuldigd bedrag per bank op bankrekeningnummer IBAN: NL44RABO 0329 5785 88 t.n.v. Dunya besnijdenis, onder vermelding van naam en ingreepdatum . Het bedrag moet minimaal 1 week voor de ingreep overgemaakt zijn op onze bankrekening.

Pas nadat de betaling conform het vorige lid is voldaan zal tot daadwerkelijke behandeling worden overgegaan.

Eventuele bijdragen van de zorgverzekeraars in de behandeling dient patiënt zelf te declareren. De praktijk stelt zich niet verantwoordelijk voor de te declareren bijdragen.

Klachten

Bij klachten van patiënt over de praktijk wendt de patiënt zich tot de praktijk. De klachtenprocedure en informatie zijn op te vragen bij het secretariaat van de praktijk

Klachten dienen door de patiënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de behandeling schriftelijk te worden gemeld aan de onafhankelijke klachtencommissie van de praktijk. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de praktijk in staat is adequaat te reageren.

Aansprakelijkheid

De praktijk zal haar werkzaamheden naar beste verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar verwacht kan worden. De praktijk is echter nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van het door patiënt aan de praktijk verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. Voorts vrijwaart patiënt de praktijk voor vorderingen van derden wegens schade die op een of andere wijze hiervan het gevolg is.

De praktijk zal alles doen wat in haar vermogen ligt om aan patiënt toebehorende, opgeslagen data, materiaal en/of gegevens te beveiligen, doch zij aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor het eventuele verlies van deze data, materiaal en/of gegevens.

De praktijk is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van niet-leidinggevend personeel.

De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die aan haar/hen voor, door of namens patiënt ter beschikking zijn gesteld. Dit geldt eveneens indien materialen of gegevens beschadigd raken of verloren gaan tijdens transport of verzending van materiaal of gegevens.

De praktijk is niet aansprakelijk voor schade in verband met het niet nakomen van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming of als gevolg van een tekortkoming van leveranciers, koeriers, of post- en/of telecommunicatiediensten.

Iedere aansprakelijkheid van de praktijk is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

Geheimhouding en privacy

De praktijk verplicht zich tot geheimhouding van de persoonlijke en medische gegevens van het voor patiënt verrichte onderzoek en/of behandeling en zal deze niet ter kennis brengen aan derden, anders dan als gevolg van wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Patiënt verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de praktijk of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de praktijk is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De praktijk bewaart de gegevens van patiënt in een zogeheten medisch dossier. Hierop zijn de algemeen geldende wettelijke bepalingen van toepassing. Inzage in het medisch dossier kan door patiënt slechts worden verkregen door een schriftelijk verzoek.

De praktijk draagt zorg voor een zorgvuldige patiëntenadministratie. Patiënt verklaart dat de door hem opgegeven personalia en eventueel van toepassing zijnde verzekeringsgegevens juist zijn.

Alle in de praktijk door de patient of familie van patient gemaakte beeldmateriaal (foto’s, video’s) is alleen voor eigen gebruik en mag nooit en te nimmer aan derden worden gegeven of online op het internet en/of sociale media gezet of gedeeld worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de praktijk.

Intellectuele eigendom en auteursrechten

De praktijk behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor alle door de praktijk verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, schetsen, instructies, brochures, beeldmateriaal enz. Deze zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de patiënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de praktijk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op de tussen de Patiënt en de praktijk gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de Overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden berecht.

Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zijn opgesteld op 1 juni 2018 en geldig voor onbepaalde tijd.